Материал №170814043

Bayan-Uul

Дуудлага Санал хүсэлт 2017-08-14, 12:02
Баян-Уул ЗДТГ
Шийдвэрлээгүй
70582233 нээлттэй утас
Баян-Уул ЗДТГ -руу хуваарилав.
2017-08-14 12:02
70582233 нээлттэй утас
nadd
2017-08-14 12:02
70582233 нээлттэй утас
Материалыг хаав.
2017-08-14 12:03
Баян-Уул ЗДТГ
Материалыг дахин нээв.